Rychlý kontakt: +420 777 939 983 | info@alterego.cz

ALTER EGO

Programy osobnostního a sociálního rozvoje

Obecným cílem i podstatou sociálně psychologického vzdělávání, kam programy osobnostního a sociálního rozvoje patří, je komplexní rozvoj klíčových životních, případně profesních dovedností či kompetencí, které pak nabývají na významu ve spojitosti s konkrétními životními situacemi a přínos jejich posilování se odráží ve způsobu a kvalitě jejich zvládání. Jedná se tedy o cíl behaviorální, v rovině akceptovatelného, adekvátního anebo efektivního chování, resp. jednání.

Každá cílová skupina má své potřeby a požadavky, které je třeba do programu zapracovat. Vzniká tak program s určitým realizačním zadáním, výchovně vzdělávacím obsahem, vybranými postupy, metodami a optimální realizační formou. Naše programy pro základní školy mají ověřený a proto ustálený rámcový koncept i konkrétní téma, které řeší, ale jejich finální podobu vždy dokreslují specifické potřeby a požadavky konkrétní skupiny dětí, která s námi na pobyt vyráží.  

Nabízené vzdělávací programy se zaměřují na naplňování cílů, resp. na dosahování očekávaných výstupů v rámci průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova v RVP pro základní vzdělávání a v RVP pro gymnázia. Jejich realizační formou jsou třídenní, programově intenzivní, pobytové akce vedené metodou psychosociálního výcviku.

Jednotlivé programy využívají v souladu s požadavky tohoto velmi specifického průřezového tématu takové aktivity a prvky, které nejsou v podmínkách školního prostředí běžně nebo dokonce vůbec realizovatelné. Přestože těžiště tohoto průřezového tématu bude vždy v dlouhodobých a individuálních aktivitách každého žáka v návaznosti na jeho dispozice a možnosti, mají tyto výjezdové akce nezanedbatelný přínos a vliv na rozvoj jeho osobnostních, sociálních i morálních kompetencí, tedy na dovednost adekvátně se chovat a jednat v praktických životních situacích.