Rychlý kontakt: +420 777 939 983 | info@alterego.cz

ALTER EGO

Assessment centrum

URČENO PRO
žáky II. stupně základních škol (8. a 9. ročník) a studenty 1., 2., 3. a 4. ročníku středních škol

ZAMĚŘENÍ PROGRAMU 
Komplexní trénink komunikačních a prezentačních dovedností a zkouška jejich úrovně. Zvládání stresu, nervozity a trémy při vystupování před lidmi (na veřejnosti).

REALIZAČNÍ VÝCHODISKO
Každá jednotlivá kompetence nabývá na svém významu až ve spojitosti s konkrétní životní situací a přínos jejího předchozího posilování se odrazí ve způsobu a kvalitě zvládnutí té určité situace. Jinými slovy, úroveň zvládnutí jednotlivých kompetencí předurčuje reálné šance na úspěch. Situace, ve kterých jsou komunikační a prezentační dovednosti klíčovou vybaveností jedince vyžadují, aby i jeho "řeč těla" byla patřičně zvládnuta a aby nežádoucí fyzické projevy způsobené stresem, nervozitou anebo trémou byly plně pod kontrolou. Mnohdy též tyto příležitosti souvisí s potřebou tzv. "udělat" (první) dojem a zkušenost říká, že první dojem dvakrát neuděláš! Rozvíjet a posilovat tuto sadu dovedností je třeba komplexně, intenzivně a opakovaně, aby jedinec v reálné situaci obstál.

Assessment centrum (někdy též "centre") je relativně nová a dnes často využívaná skupinová metoda výběru zaměstnanců jak pro základní administrativní, tak i pro vysoké manažerské pozice. Spočívá v plnění individuálních i skupinových úkolů uchazeči o dané pracovní místo, kteří jsou sledováni nejen personalistou, ale i dalšími zaměstnanci firmy nebo přímo samotnými šéfy, do jejichž týmu by měl úspěšný kandidát patřit. Hodnotí se celkový projev a přístup k řešení jednotlivých zadání. Zpravidla je toto výběrové řízení vícekolové.

REALIZAČNÍ ZÁMĚR A CÍLE PROGRAMU 
Realizačním záměrem programu je ozřejmit účastníkům, co všechno se podílí na jejich výsledném projevu, naučit je rozpoznat vlastní dispozice, rezervy a limity a ukázat, co všechno a především jak je třeba trénovat, aby jedinec nebyl zrazen sám sebou. Stěžejní je provést účastníky komplexním praktickým tréninkem, který neopomene žádný ovlivňující faktor. Metodou pro posouzení a zhodnocení reálných schopností a dovedností v trénované oblasti a taktéž ideálním nástrojem závěrečné reflexe bude autentická simulace firemního assessment centra v odpovídajících prostorách a s odpovídajícím odborným personálním zastoupením. 

PROGRAMOVÉ PRVKY 
řeč těla a psychologie podání ruky | stress management | koncentrace a trénink paměti | dress code | assessment centrum...