Rychlý kontakt: +420 777 939 983 | info@alterego.cz

ALTER EGO

Kam (ne)patřím?!

URČENO PRO
žáky II. stupně základních škol (6., 7., 8. a 9. ročník) a studenty 1. a 2. ročníku středních škol

ZAMĚŘENÍ PROGRAMU
Role jednotlivých žáků ve skupině (školní třídě), jejich společenská pozice a její prestiž.

REALIZAČNÍ VÝCHODISKO
Životní styl coby významný společenský fenomén chápeme jako složitý systém hodnot, postojů, motivů a potřeb, ale také jako sebeprezentaci, identitu a image. To vše v kontextu se společenským postavením a příslušnými rolemi předurčuje reálné možnosti a limity každého jednotlivce. Začlenění se do společenských vztahů a vymezení vlastního způsobu existence v dané sociální struktuře, stejně tak funkční a nekonfliktní přizpůsobení se podmínkám prostředí není zvlášť v případě školní třídy samozřejmostí. Struktura školní třídy, resp. pozice a role jednotlivých žáků jsou dány jejich oblibou a prestiží. Obojí utváří svým působením řada faktorů jak na úrovni vnitřních předpokladů, jakýchsi osobních predispozic (emoční inteligence, sebedůvěra, zdravé sebevědomí, studijní úspěšnost, talent...), tak na úrovni vnějších vlivů - podmínek či okolností (vnější fyzický vzhled, zdravotní stav, rodinné zázemí...). Na základě těchto znaků má každá školní třída tendenci vytvářet podskupiny, které formuje podobnost jejich členů a zároveň odlišnost od ostatních. Příslušnost k méně prestižním skupinám mohou někteří jejich členové vnímat negativně a cítit se poškozeni svým zařazením do takové skupiny. Svou pozici často nechápou v souvislostech a mívají zkreslenou představu o podstatě příslušnosti ke konkrétní skupině a zpravidla i sami o sobě. Svůj pobyt ve škole, resp. ve třídě ovšem netráví hledáním sebe sama v úvaze o tom, kam patří, ale kam by patřit chtěli, což zpravidla vede k frustraci a upevnění pesimistického vnímání sebe a všeho kolem, než k motivaci ve směru vlastního rozvoje. 

REALIZAČNÍ ZÁMĚR A CÍLE PROGRAMU
Realizačním záměrem programu je provést jednotlivce různorodými aktivitami, jejichž prostřednictvím si aktualizuje vnímání sebe sama, z navozených interakcí si uvědomí svou pozici ve skupině a zároveň identifikuje své přednosti a ctnosti, s jejichž využitím může tuto svou pozici upevnit nebo se může pokusit ji změnit. K tomu všemu dostane od nás "dobré" doporučení pro následující počínání, ale i možnost jej nerespektovat a rozhodnout o sobě jen podle svého uvážení.

Cílem akce je dostat odpověď na následující otázky anebo alespoň vytvořit prostor pro jejich položení

  • Vím přesně, kdo jsem, kam patřím a proč? Vím, kde mi je/bude nejlépe?
  • Vím, jak mě vidí ostatní? Znám svou pozici ve skupině? Chci, umím ji změnit - zlepšit?
  • Cítím se jistěji a bezpečněji, když je všechno jen v mých rukou?
  • Uvědomuji si vážnost volby, kterou nelze změnit?

PROGRAMOVÉ PRVKY
Zpracování programu je inspirováno literární trilogií Divergence, jejíž autorkou je americká spisovatelka Veronica Roth. Hlavní hrdinka trilogie Beatrice žije v Chicagu budoucnosti, kde je společnost rozdělena do pěti frakcí a pro každou z nich je vlastní jiná ctnost a vyznávané hodnoty. Každý rok ve stanovený den si musí všichni šestnáctiletí vybrat jednu z frakcí, do níž budou patřit po celý svůj život. Před touto svou volbou absolvují testy, jejichž výsledkem je doporučení, do které frakce se nejlépe hodí. Konečný výběr je však plně v jejich rukou. Je to volba velmi zodpovědná, protože je trvalá a nelze ji později změnit. Ti, kteří se rozhodnou špatně a nezvládnou se úspěšně začlenit do zvolené frakce, končí na okraji společnosti jako odpadlíci - prostě (ne)patří nikam!